Przepisy prawne

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie ,,Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw nr75 poz.690).

§113.7. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

§115.2.  Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie o którym mowa w §113.7.

  • Polski Komitet Normalizacyjny ,,Zawory zapobiegające zanieczyszczeniu wody o wody o średnicach od DN6 do DN250 (rodzina E – typ A, B, C, D)” PN-EN 13959:2005(U); klasyfikacja ICS 23.060.50.
  • Polski Komitet Normalizacyjny ,,Zawory zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną strefą ciśnienia – rodzina  B-typ A” PN-EN 12729:2005(U); klasyfikacja ICS 91.140.60; 13.060.20.
  • Polski Komitet Normalizacyjny ,,Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny” PN-EN 1717:2003 zastępuje PN-B-01706/Az1:1999; klasyfikacja ICS 91.140.60; 13.060.20.
  • Polski Komitet Normalizacyjny ,,Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Cześć 2: Projektowanie” PN-EN 806-2: 2005(U); klasyfikacja ICS 91.140.60.
  • Zarządzenie Ministra Zdrowia ,,Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne”  PN-EN 806-1:2004
  • Polski Komitet Normalizacyjny ,,Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Cześć 5: Działanie i konserwacja”  PN-EN 806-5:2012