POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu internetowego www.emet-impex.com.pl/sklep/

Emet-Impex eSklep

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13c

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem VIII, NIP 6310200179, REGON 271233040, adres e-mail esklep@emet-impex.com

 

Użyte w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

1)      „Polityka Prywatności” – rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Polityka Prywatności obowiązująca w Emet-Impex S.A. z siedzibą w Katowicach,

2)      „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO” - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, tj. w niniejszym przypadku Emet-Impex S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bł. Czesława 13c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767662, NIP 6310200179, REGON 271233040, kapitał zakładowy 4.009.000,00 zł, wpłacony w całości,

3)      „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

4)      „Dane osobowe” - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

5)      „Przetwarzanie” – operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

6)      Sklep” – prowadzony przez Emet-Impex eSklep Sp. z o. o. sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym: www.emet-impex.com.pl/sklep/pl/,

7)      „Użytkownik” - każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności Sklepu.

 

Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o Użytkownikach Sklepu. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące Użytkowników korzystających z naszego Sklepu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.      DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pana/Pani Danych osobowych jest spółka Emet-Impex S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13c wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767662, NIP 6310200179, REGON 271233040, kapitał zakładowy 4.009.000,00zł, wpłacony w całości, e-mail emet@emet-impex.com.

 

 

2.      CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

1.       Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z naszego Sklepu, w tym dane niezbędne do złożenia zamówienia i/lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane w następujących celach:

1)      w celu niezbędnym do wykonania umowy (sprzedaży towaru, świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem naszego Sklepu zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu), której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem którejkolwiek z tych umów – tj. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2)      w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, obejmujących:

a)       marketing bezpośredni, tj. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku utworzenia przez Pana/Panią konta usługobiorcy w ramach Sklepu lub zawarcia z ADO umowy sprzedaży towaru. W ramach przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych dla celów marketing bezpośredniego ADO będzie wysyłał Panu/Pani informacje handlowe w formie wiadomości mailowych, obejmujących informacje o produktach i promocjach ADO, pod warunkiem wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na otrzymywanie powyższych informacji handlowych,

b)      w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy, a jedynie przedstawicielem naszego klienta (usługobiorcy w rozumieniu postanowień regulaminu Sklepu) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas jako ADO i stronę trzecią – naszego klienta reprezentowanego przez Pana/Panią, tj. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem,

3)      w celu zapewnienia możliwości logowania się do swojego konta usługobiorcy w ramach naszego Sklepu bez konieczności podawania hasła, tj. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tzn. na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody,

2.       Ponadto, Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1)      zrealizowania usług oferowanych w Sklepie,

2)      wykonania umowy sprzedaży Towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu,

3)      przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a)       świadczeniem przez Bank na rzecz AOD usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

b)      obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Użytkowników Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

c)       celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z AOD za pośrednictwem Sklepu, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,

4)      przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez AOD za pośrednictwem Sklepu, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

2.2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu  imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

 

3.      PLIKI COOKIES

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez Sklep w urządzeniu Użytkownika. ADO w ramach Sklepu, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system.

Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej Sklepu, między innymi:

a)       wpływ na procesy i wydajność korzystania ze Sklepu — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami Sklepu przez Użytkownika. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej Sklepu i poszczególnych podstronach;

b)      stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze Sklepu, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron Sklepu oraz utrzymywać stan sesji. Oznacza to że jeżeli Użytkownik loguje się do swojego konta, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji, a tym samym po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła (o ile Użytkownik wyraził zgodę na zapamiętanie loginu i hasła), co sprzyja komfortowi korzystania ze stron Sklepu. Ponadto pliki cookies umożliwiają zapamiętanie produktów, które Użytkownik dodał do koszyka, co oznacza, że np. przejściu na inną podstronę lub odejściu od urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, nie ma konieczności ponownego dodawania do koszyka produktów, które Użytkownik dodał już wcześniej;

c)       tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron Sklepu (jak wiele osób otwiera stronę internetową Sklepu, jak długo na niej pozostaje, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji Użytkowników.

Co istotne, zawartość plików cookies, poza plikami logowania się do swojego konta usługobiorcy w ramach naszego Sklepu bez konieczności podawania hasła, nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane Pana/Pani Dane osobowe. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach. Zawartość plików cookies jest dodatkowo szyfrowana przez co osoba trzecia, nawet jeżeli uzyska do nich wgląd, zobaczy jedynie losowy ciąg znaków.

Dla Państwa wygody portal internetowy, na którym znajduje się Sklep, używa plików cookies i podobnych technologii po to, by dostosować Sklep do potrzeb Użytkownika oraz w celach statystycznych. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo możliwość takiego skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia. Efektem zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.

Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję wyłączenia plików cookies w rozróżnieniu na poszczególne przeglądarki:

1)      Google Chrome - trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści;

2)      Mozilla Firefox - z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka;

3)      Opera - z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka;

4)      Safari - w menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Sklep stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

 

4.      WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Pana/Pani Danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, jak również w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Sklepu zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Odmowa podania Pana/Pani Danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i/lub wykonanie umowy sprzedaży i/lub korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Sklepu. W pozostałym zakresie (np. na potrzeby ewentualnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych) podanie przez Pana/Panią Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowych.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana Danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez AOD.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz AOD przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z AOD za pośrednictwem Sklepu, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez AOD i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy AOD a Twisto Polska Sp. z o.o.

5.      ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

6.      ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani Danych osobowych są:

1)      ADO oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania Danych osobowych przedstawiciele ADO,

2)      podmiot świadczący nam usługi księgowo – rozliczeniowe __________,

3)      operatorzy pocztowi __________,

4)      kurierzy __________,

5)      przewoźnicy ___________,

6)      podmiot świadczący nam usługę hostingu poczty e-mail __________,

7)      podmiot świadczący nam usługę hostingu strony internetowej, na której znajduje się nasz Sklep __________

8)      podmioty obsługujące płatności dokonywane za pośrednictwem sklepu, tj. ING Bank Śląski S.A. (ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice) oraz Twisto Polska Sp. z o.o. (ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa),

9)       firmy windykacyjne __________,

10)    banki __________,

11)    firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów __________,

12)    firmy archiwizujące dokumenty __________.

 

7.      PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz organizacji międzynarodowej.

8.      OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych jest zależny od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:

1)      w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży towarów, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem takiej umowy, albo przez dłuższy okres czasu jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie określonych danych przez dłuższy okres czasu (np. w przypadku umów handlowych i roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – dokumentację przechowuje się przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione) – w takim wypadku Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w takich przepisach,

2)      w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy na świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Sklepu, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy – Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, nie dłużej niż 3 lat od zakończenia korzystania z powyższych usług, na koniec roku kalendarzowego,

3)      w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO – Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych, jednakże dane te będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższym przetwarzaniem tych danych, które miało miejsce do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata na koniec roku kalendarzowego.

 

9.      PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku uznania przez Pana/Panią, że przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodnie z art. 77 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  UPRAWNIENIA PODMIOTÓW, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do dotyczących Pana/Pani Danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia – w  przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonania umowy, przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia swoich Danych osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do ADO np. telefonicznie, mailowo (rodo@emet-impex.pl) lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych ADO wskazanych w pkt 1 powyżej.

11.  PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych odbywa się dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec takiego przetwarzania, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony Danych osobowych.

2.       Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia uruchomienia działalności Sklepu.

Śledź nas na Facebooku