REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM www.emet-impex.com.pl/sklep/pl/

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy Regulamin określa:

1)      zasady działania Sklepu Internetowego, w tym zasady oraz tryb składania zamówień celem zakupu Produktu od Sprzedawcy,

2)      rodzaje i zakres świadczonych usług świadczonych drogą elektroniczną,

3)      warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,

4)      zasady odstąpienia od umowy przez klienta będącego konsumentem.

2.       Sklep internetowy Emet-Impex, który znajduje się pod adresem internetowym www.emet-impex.com.pl/sklep/pl/ prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą Emet-Impex S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13c wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII pod numerem KRS 0000767662, NIP 6310200179, REGON  271233040, kapitał zakładowy: 4.009.000,00 PLN.

3.       Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do konsumentów).

4.       Definicje:

a)       DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b)      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

c)       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

d)      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

e)      KODEKS CYWILNY – ustawa - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

f)        KONTO –  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

g)       PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

h)      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

i)        SKLEP INTERNETOWY lub SKLEP - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.emet-impex.com.pl/sklep/pl/

j)        SPRZEDAWCA–Emet-Impex eSklep z siedzibą w Gliwicach  przy ul. Błogosławionego Czesława 13c wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII pod numerem KRS 0000121394, NIP 6310012667, REGON 271866382,

k)       UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

l)        USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania

m)    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

n)      ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

5.       Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez sieć Internet prowadzi sprzedaż Towarów na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.       Wszelkie informacje prezentowane w Sklepie, w tym w szczególności informacje o Produktach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy – kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym stanowi przepis art. 71 ustawy – kodeks cywilny.

7.       Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi przeglądanie jego zawartości, utworzenie Konta oraz składanie Zamówień możliwe jest wyłącznie na indywidualne żądanie Usługobiorcy zgłaszane elektronicznie za pośrednictwem urządzenia, którym posługuje się Usługobiorca.

8.       Sprzedawca informuje, że w zależności od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego Usługobiorca korzysta przy składaniu Zamówienia, mogą pojawiać się pewne wizualne różnice w wyglądzie Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.). Zapis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualną niezgodność dostarczonego Towaru z Towarem prezentowanym w Sklepie.

 

§ 2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.       Usługodawca nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną następujące usługi (Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną):

a)       usługi o charakterze informacyjnym, w ramach których Usługodawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informacje, w sposób umożliwiający ich przesłanie i wyświetlenie na odpowiednim urządzeniu Usługobiorcy, poprzez przekaz powyższych danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy,

b)      usługi polegające na możliwości utworzenia przez Usługobiorcę indywidualnego Konta oraz korzystania z Konta, w tym w szczególności poprzez składanie Zamówień,

c)       usługi polegające na możliwości wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

2.       Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i tym samym korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia spełniającego co najmniej następujące wymagania techniczne:

a)    posiadające zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows, OS, Android, Linux,

b)    umożliwiające przeglądanie stron internetowych,

c)    wyposażone w dostęp do sieci Internet,

d)    posiadające zainstalowaną aktualną wersję jednej z następujących aplikacji do przeglądania stron internetowych: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge.

3.       Usługobiorcy nie wolno dostarczać za pośrednictwem Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

4.       Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje o następujących szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę:

a)       możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego Usługobiorcy przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w tym w szczególności wirusy, „robaki” oraz „konie trojańskie”. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Usługodawca zaleca Usługobiorcy korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualną bazą wirusów,

b)      możliwe działania tzw. hackerów, zmierzające do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy, jak i do systemu Usługobiorcy,

c)       możliwość podejmowania przez osoby trzecie działań zmierzających do złamania zabezpieczeń systemu Usługodawcy i/lub Usługobiorcy celem przechwycenia informacji poufnych, w tym danych osobowych m.in. w celu kradzieży tożsamości,

d)      możliwość przesyłania przez osoby trzecie fałszywych wiadomości elektronicznych łudząco przypominających autentyczne wiadomości elektroniczne wysyłane przez Usługodawcę w celu pozyskania informacji poufnych. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka należy zachować szczególną ostrożność przy odbieraniu wiadomości elektronicznych oraz udzielaniu na nie odpowiedzi. W szczególności Usługobiorca powinien w każdym przypadku dokładnie sprawdzić adres, z którego otrzymał wiadomość oraz mieć na względzie, że Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorców z prośbą o przesłanie hasła do Konta (hasło do Konta podawane jest przez Usługobiorcę tylko przy procesie tworzenia Konta oraz logowania do Konta).

5.       Usługodawca informuje, że stale stosuje niezbędne środki techniczne mające na celu ochronę przed niepożądanymi działaniami opisanymi w ust. 4 powyżej, jednakże pomimo dołożenia przez Usługodawcę wszelkiej staranności w celu zminimalizowania powyższych ryzyk, nie istnieją środki zabezpieczające, które eliminowałyby te ryzyka całkowicie.

6.       W trakcie korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, na dysku lokalnym Usługobiorcy zapisywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka” - pliki tekstowe zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, przechowujące informacje dotyczące odwiedzin strony internetowej Usługodawcy), w celu umożliwienia prawidłowego działania strony internetowej Usługodawcy, na której znajduje się Sklep. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną jest należyte skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona obsługiwać pliki cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.

7.       Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w każdym czasie, przy czym w żaden sposób nie wpływa to na fakt zawarcia oraz wykonania Umów Sprzedaży Towarów zawartych przed zakończeniem świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. O planowanym zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawca poinformuje na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku Usługobiorców posiadających Konto Usługobiorcy również za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na co najmniej 14 dni przed planowanym zakończeniem dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. Od chwili zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dostęp do Kont Usługobiorców za pośrednictwem Sklepu nie będzie możliwy.

 

§ 3 REJESTRACJA USŁUGOBIORCY I REZYGNACJA Z USŁUGI

1.       Rejestracja Usługobiorcy następuje poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie.

2.       Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji wymaga podania przez Usługobiorcę co najmniej następujących danych:

a)       imienia i nazwiska wraz z firmą albo nazwę (firmę) wraz z imieniem i nazwiskiem reprezentanta oraz numer NIP Usługobiorcy,

b)      adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem którego możliwy będzie bezpośredni kontakt z Usługobiorcą,

c)       określonego przez Usługobiorcę loginu,

d)      hasła ustalonego przez Usługobiorcę – hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną małą i jedną dużą literę oraz co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny.

3.       Usługobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania danych umożliwiających korzystanie z Konta, tj. loginu oraz hasła jakiejkolwiek osobie, która nie jest umocowana do reprezentowania Usługobiorcy przy korzystaniu z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym w szczególności nie jest umocowana do zawierania w imieniu Usługobiorcy umów ze Sprzedającym.

4.       Warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji za pośrednictwem Sklepu i utworzenia Konta jest złożenie przez Usługobiorcę oświadczeń o tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i akceptuje ich treści w całości. Oświadczenia te składane są przez Usługobiorcę wraz z wysłaniem Formularza Rejestracji poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracyjnym właściwych pól (tzw. checkbox) obejmujących treść tych oświadczeń. Złożenie powyższych oświadczeń jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do utworzenia Konta. Postanowienie to dotyczy także Kupujących składających Zamówienia bez rejestracji i logowania do Konta, którzy składają powyższe oświadczenia w Formularzu Zamówienia.

5.       Zawarcie umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z jednej z usług wymienionych w niniejszym paragrafie. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dochodzi z chwilą zaprzestania świadczenia tych usług przez Usługodawcę zgodnie z ust. 7 powyżej lub z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną przez Usługobiorcę, tj. m.in. odpowiednio z chwilą rezygnacji z tej usługi, a w przypadku usługi polegającej na możliwości korzystania z Konta Usługobiorcy, również z chwilą usunięcia Konta Usługobiorcy.

6.       Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu w następujących przypadkach:

a)    wniosku Usługobiorcy o usunięcie Konta;

b)    naruszenia przez Usługobiorcę postanowienia § 3 ust. 3 powyżej;

c)    podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji;

d)    utworzenia fikcyjnego Konta, tj. przypisanego do nieistniejącego podmiotu lub podmiotu niebędącego w rzeczywistości Usługobiorcą;

e)    cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na treść Regulaminu lub niewyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmienioną treść Regulaminu;

f)     naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu;

g)    zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu;

h)    niekorzystania przez Usługobiorcę z Konta (tj. w przypadku braku zalogowania się Usługobiorcy do Konta) przez okres co najmniej 12 miesięcy.

7.       Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym z posiadania Konta. Rezygnacja z posiadania Konta możliwa jest poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Sklepu w ramach posiadanego Konta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na skutek której dostęp do Konta za pośrednictwem Sklepu nie będzie możliwy.

8.       Rezygnacja, o której mowa w ust. 7, nie wpływa na wykonanie i warunki uprzednio zawartych umów sprzedaży Towarów.

 

§ 4 ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

 

1.       Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę: www.emet-impex.com.pl/sklep/pl/. Sprzedaż jest kierowana wyłącznie Klientów będących do przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego.

2.       Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Zamówienia mogą być składane również bez rejestracji i logowania do Konta Usługobiorcy.

3.       Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

4.       W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa (firma), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności oraz numer NIP.

5.       Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

6.       Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

7.       Zamówienie składane przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru skierowaną do Sprzedającego. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Sprzedającym, na warunkach wskazanych w treści złożonego zamówienia oraz niniejszym Regulaminie, dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z ust. 8 i 9 poniżej.

8.       Przyjęcie lub odmowa przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego następuje za pośrednictwem wiadomości wysyłanej przez Sprzedającego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail. W przypadku przyjęcia zamówienia wiadomość ta stanowić będzie jednocześnie podsumowanie zamówienia zawierające m.in. informacje o przedmiocie sprzedaży (Towarze), jego cenie, sposobie, terminie i kosztach dostawy Towaru, a także terminie zapłaty i formie płatności należności za Towar.

9.       Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia e-mailem i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (np. częściowa realizacja).

10.   Do każdego zamówienia wystawiana jest elektroniczna Faktura VAT.

11.    klep nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

12.   Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

13.   Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona w stosunku do Klienta będącego przedsiębiorcą.

 

 

 § 5 PŁATNOŚCI

 

1.       Wszystkie ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN). Płatności za towar dokonuje się w polskich złotych (PLN). Ceny Towarów podawane są w kwotach netto.

2.       Wszystkie ceny Towarów są wiążące do czasu ich zmiany (ewentualna zmiana nie ma zastosowania względem umów zawartych przed jej dokonaniem).

3.       Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a)       przelewem online bądź przelewem tradycyjnym,

b)      płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

4.       Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta.

5.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6.       Ceny Towarów nie obejmują ewentualnych kosztów wysyłki Towarów, które  określone są w cenniku dostawy.

7.       Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

 § 6 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARÓW

 

1.       Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.       Koszty wysyłki zamówionych Towarów uzależnione są od wybranego sposobu ich wysyłki, ilości zamówionych Towarów, ich wagi oraz wymiarów, a w przypadku jednoczesnego zamówienia więcej niż jednego Towaru, łączny koszt wysyłki tych Towarów uzależniony jest również od tego czy wszystkie Towary mogą zostać wysłane w ramach jednej przesyłki, czy też z uwagi na wagi, wymiary lub różne statusy dostępności (terminy realizacji) poszczególnych Towarów konieczne jest ich wysłanie w ramach kilku przesyłek.

4.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a)       Przesyłka kurierska,

b)      Przesyłka paletowa.

5.       Zamówienia za towar znajdujący się na stanie magazynowym są realizowane od 1 do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za towar i przesyłkę w przypadku przesyłki kurierskiej; od 1 do 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za towar i przesyłkę w przypadku przesyłki paletowej.

6.       Gdy czas realizacji zamówienia przedłuży się ze względów niezależnych od Sprzedawcy to wówczas Obsługa Sklepu kontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia i uzgodnić propozycje terminu dostawy Towarów.

7.       Czas dostawy to przybliżony termin dostarczenia Klientowi zakupionego Towaru przez firmę kurierską.

8.       Czas realizacji to przybliżony termin dostarczenia Towaru z magazynu Sprzedawcy do firmy kurierskiej.

9.       Czas realizacji wyszczególniony na karcie produktowej towaru jest czasem przybliżonym i nie gwarantuje dostarczenia towaru w tym terminie. W w celu jego potwierdzenia Klient powinien skontaktować się z Obsługą Sklepu.

10.   Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych.

11.   W przypadku umowy zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem wydanie Towaru następuje z chwilą jego powierzenia przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru Klientowi. W takim przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towaru zaistniałych w trakcie wysyłki Towaru, jak również za ewentualne opóźnienie przewoźnika w dostawie Towaru.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 

1.       Klient będący konsumentem oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.       Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje zgodnie z treścią pouczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.       Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem przez Klienta nie jest obowiązkowe.

4.       Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez wysłanie na adres Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.       W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy koszt zwrotu Towarów ponosi kupujący.

6.       Zwrotu towarów należy dokonać na adres Emet-Impex SA, ul. Marklowicka 7, 44-300 Wodzisław Śląski.

§ 8 REKLAMACJE

1.       Reklamacje, zarówno w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jak i ewentualnych wad sprzedanych Towarów mogą być składane przez Klientów i Usługobiorców w szczególności w jeden z następujących sposobów:

a)       korespondencyjnie pod adresem Emet-Impex Spółka Akcyjna

ul. Bł. Czesława 13C

44-100 Gliwice

 

2.       za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: esklep@emet-impex.com.

3.       Sprzedający rozstrzyga reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i w tym samym terminie informuje Klienta lub Usługobiorcę o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, z uwzględnieniem postanowienia ust. 3 poniżej.

4.       W razie zgłoszenia przez Klienta będącego konsumentem roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanego Towaru, w szczególności jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni.

5.       Klientowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

6.       Klientowi będącemu konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w organizacjach konsumenckich (m.in. Fundacji Konsumentów lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich), jak również dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php), pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta dostępne są pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Administratorem danych osobowych Usługobiorców i Klientów jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Sprzedającego danych osobowych Usługobiorców i Kupujących, zawarte są w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

2.       Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a)       wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących, jak również zmiana okoliczności faktycznych, mająca znaczenie dla treści Regulaminu,

b)      dostosowanie do ewentualnych zmian technicznych Sklepu,

c)       zmiany w ofercie Sprzedającego skutkujące koniecznością dokonania zmian w Regulaminie.

3.       W przypadku zmian w Regulaminie Sprzedający powiadamia wszystkich swoich Usługobiorców, którzy utworzyli wcześniej Konto Usługobiorcy, o treści zmian w następujący sposób w drodze wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podanej przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta Usługobiorcy.

4.       Usługobiorcy, o których mowa w ust. 3 powyżej, w celu dalszej możliwości korzystania z Konta muszą wyrazić zgodę na zmiany Regulaminu najpóźniej w chwili pierwszego logowania do Konta po dokonaniu zmian Regulaminu.

5.       Zmiana Regulaminu w myśl ust. 2 w żaden sposób nie wpływa na wykonanie umów sprzedaży Towarów zawartych przed zmianą Regulaminu.

6.       Część treści zawartych na stronach Sklepu podlega ochronie m.in. jako utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, w szczególności dotyczy to zdjęć Towarów oraz znaków firmowych producentów, przez co kopiowanie i rozpowszechnianie takich treści, jak również używania ich do celów handlowych, bez zgody uprawnionych podmiotów, może być zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.       Sprzedający oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w myśl art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).

8.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (______________) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 350 PLN.[1]

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Emet-Impex eSklep Sp. z o. o.

Błogosławionego Czesława 13C

Gliwice 44-100

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)_________________________________ ,zawartej dnia(*) _______________

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

- Adres konsumenta(-ów)

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 [1]    Informacja o treści: „Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 350 PLN.” dotyczy tylko tych towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą i w związku z czym nie można, rozsądnie oceniając, obliczyć wcześniej kosztów ich zwrotu.

Śledź nas na Facebooku